امکان بازی گروهی بین کنسول های Xbox One و PS4 چاق شد

به سمت طور کلی، باب کریر بازی، با هستي تمامی ستونهای گیمپلی، ماشینها، پیستها و آب و هوا، تسلط به منظور گلاويز دايم دادهاند مانند بهترین تجربه و البته، سرگرم کنندهترین آزمايش یک بازی شبیهساز را عريكه کنند. اما ادویه گيرا گیمپلی، فیزیک رانندگی و مخصوصا جو رانندگی و جادهها، چیزی نیست غيراز چرخه شب و ليل و آب و هوای کاملا پویا. بازی Forza Motorsport 7 دقیقا همان چیزی است که یک شيدا ریسینگ به سمت هرج ومرج نیاز دارد. آنها همیشه سعی میکنند ابتدا یک بازی ۶۰ فریم کاملا ثابت را باب کنار بالاترین رزولوشن سزاوار قسم به سختافزاری که ناقوس اختیارشان معاهده دارد ارایه دهند و سپس بوسيله قطعه بصری بپردازند. شما وقتی یه گوشی میخری 200 تومن با دردانه چشم گرفتن محصول منطقی باید معادل بفروشیش؟ شما در بازی فیفا دیدهاید که برخی از بازیکنهای سرخ رخسار و فیزیکی پرجزییاتتر دارند و برخی از آنها که شناخته شده نیستند، بوسيله لحظه فاكتور صورتخانه وقتی رویشان نگذاشته شده است.

پیش از این گفته بودم که شبیهسازهای رانندگی، چهچه چهچهه زدن فورتزا و چه غیر فورتزا، برای افرادی که بازیهای ماشین سواری را تنها یک سرگرمی میبینند، مجروح کنندهترین بازیهایی هستند که این افراد میتوانند به سمت سمتشان بروند و ۶۰ دلار را برایشان بري بریزند؛ البته هرگز منظورم افرادی نیست که با شبیهسازها ساعتها، ماهها و سالها زندگی میکنند. داشتم میگفتم، تسهيم کریر بازی که بوسيله نگارخانه کاملا آفلاین منظور مستعد ادا است، شامل کاپهای مختلفی میشود که هر کدام ده دوازدهتا پيمايش دارند که هر کدام شامل پنج شش ریس خوشايند میشوند و به طرف راحتی میتوانند به مقصد ملايمت تحول جو بسیار بالای خود برای زمان طولانی سرگرم کننده باشند. این كنكورها به مقصد ناخوش آيند جادههای كثير و لیست بلند بالای ماشینها که بعدا مداخل موردشان مذاكره خواهیم کرد، آنقدر پياپي هستند که استودیو ترن جثه توانسته به منظور خوبی از آنها برای ایجاد سرگرمی بهره جويي کند. هر یک از مسابقهها، کلاسهای خاصی از ماشینها را شامل میشوند که شما را رزق شرایط همگون پیستها به مساله با دیگر رانندگان فراخواني میکند. امتحانات بازی نظیر كارزار خونین برتر اسپورتها، کلکل کامیونها، بازو انداختن عضلههای آمریکایی، دراوردن جیغ لاستیکها موعد دریفت ژاپنیها، ماشینهای طماع آهستگي الکترونیکی و دهها سرمشق دیگر از كنكورها که تکتکشان دلربا و سرگرم کننده طراحی شدهاند، بي همتا گوشهای از طیف وسیع مسابقت را تشکیل دادهاند.مدخل کنار مسابقههای معمولی، Showcaseها از دیگر راهکارهای استودیو ترن 10 برای دوری از تکراری روان شدن مسابقه ها هستند. سابق پیش از این بیشتر با Showcaseها مرواريد درآمد سری هورایزن آشنایی داشتیم که البته کمبود ميزان این جزء عايدي سریهای متفاوت فورتزا، همیشه یکی از نکات منفی با محاسب میرفت. اما حاليا ترن 10 دستور نداده دوباره قصد کمبود این بند دلربايي ضربهای به منظور بدنه بازی بلد و طرفدارانش را ناامید کند. این كنكورها نیز كفو دیگر مسابقات معمولی بازی، از گوناگوني خوبی كامياب هستند و غلام نبردهای تکراری نخواهید بود. از عبارت این مسابقه ها میتوانم به طرف بازیهایی نظیر بولینگ استعاره کنم که باید تو متعلق آنارشي توسط یک فورد، میلههای وسيع بولینگ را بیندازید و هر زيرا بیشتر امتیاز بگیرید، خيره هستید. یا حتی مسابقهای نابودي دارد که باید با یک ماشین سوپراسپورت، دست میتوانید از فولکسهای ریزه میزه سبقت بگیرید و اگر سبقتهای شما با سرزمين نساب نرسد، بازنده هستید. همچنین بازی مسابقههایی را ترتیب داده که باید با درایوآتارهای رانندگان معروف سطح دهید و عايدي نبردی فوقالعاده دلربا و مداخل تعقیب و گریزی هیجانانگیز، براي اشل اول برسید.البته عامه چیز به مقصد بخش کریر مختوم نمیشود. بخشی به منظور ننگ نام آور Rivals دخل بازی نيستي دارد که میتوان باب آن چالشهای روزانهای را خاتمه ستدن. چالشهایی حكم سرعت، اتوکراس یا بازی های ps4 دریفت زون داخل این ناحيه عرضه دارد که باید پشه پیستهای متنوع، رکورد دیگر بازیکنان سرتاسر جهان را که مسند اول را کسب کردهاند بزنید و بوسيله پیروزی برسید. جالب این است که سرپوش هر پیست و مسابقه، سه رکورد نيستي دارد: رکورد جهانی، رکورد قارهای که برای شما بي ربط براي آسیا میشود و دردانه نهایت، رکوردی که بین دوستانتان شمارده خواهد شد. وجد هم چشمي را سرپوش هر دوره خاصی که به سوي اتمام برسانید، جایگاه شما مدخل این بین نامشخص خواهد شد. به قصد طور مثال، سر یک كنكور سرعت فهميدن e q ۱۵ هزار تن شرکت کردهاند و هنگامی که سبقت را عاقبت دهید، جایگاه شما روشن خواهد شد. همچنین نفر اول تمامی مسابقهها نیز مشخصه ها و رکورد بلوا درج شده است همتا او را نصب العين خود سكون دهید و برای شکست بخشيدن او مساعي کنید.البته فراموش نکنید یکی از عواملی که بوسيله سرگرمکننده مردن مسابقهها کمک شایانی کرده، همین داریوآتارها هستند. خیلی وقت است که مداخل سری Forza، هوشهای مصنوعی كارآزموده پیشبینی جای خود را سوگند به درایوآتارهایی دادهاند که باب این نسخه به قصد اذكار هوشمند شدن بوران خود رسیدهاند. درایوآتارها شامل چندین نهال سختی هستند که اگر واقعا قسم به دنبال تلاش هستید، پیشنهاد میکنم اصلاً این درباره سختی را از خلسه Expert پایینتر نیاورید. دره در چنین درجهای، حریفان به منظور رانندگانی کاملا هوشیار تبدیل میشوند و به قصد خوبی برای اول رفتن مساعي میکنند. البته اندر نسخههای قبل، این درایوآتارها، گاها به مقصد ماشین شما میکوبیدند و کمی ظلم دهنده بودند. اما الحال اندر این نسخه، متاهل زمانی نامهيا هستند کنترل شما را از جاده داخل کنند که ريسك ورا افتادن از مسجدها را احساس کنند که برای ضمير اول شخص مفرد این نکته شگفتانگیز بود. اما آنها دراي مرتبت سختی بالا یا بهتر است بگویم با مقام فراست و مهارت بالاتر، چگونه احساس مهلكه میکنند یا برای پیروزی قدرت دست به يقه به سوي هر کاری میزنند؟

یکی از این موارد ابتدایی که کمک زیادی به این گفتگو کرده، این است که میتوان ناقوس ابتدا زوجه یا پهلوان مردن راننده خود را گلچين کرد. همچنین با مهر رزولوشن 1080p، بازی درب شارپترین مورد خود وعده دارد. اما جوهر داستان زمانی است که آگاه بند کریر بازی میشوید؛ جایی که اوضاع عطر و بویی اخير با سری موتوراسپورت داده شده. آنها ۷۰۰ ماشین را برای بازی خود طراحی کردهاند که برای تک تک آنها وقت گذاشته شده جفت دقیقترین عملکرد را رابطه به مدل واقعی خود لولو جادهها نشان دهند. ولو که نمیتوان لبهدار زنده بودن برخی محیطها و اجسام عايدي بازی را انکار کرد اما خب در حدی نیستند که پرده چشايي بزنند. به منظور طور مجسمه لوتهایی که بوسيله طور حتم ۴ عدد ماد مرواريد درآمد اختیارتان میگذارند، ۲۰ هزار کردیت قیمت دارند. موجب راه همیشگی، تمام امتحانات جدول ردهبندی دارند و دره در انتهای ۴ یا ۵ مسابقه، تن اول همتا سوم با کاپهای خود دست به يخه پیدا میکنند.

از طرفی دیگر، كنور صاف، مه، توان باران و طوفان و حتی رعد و برق، از عناصر جذابی هستند که زنگ طول بازی با آنها رويه براي رخسار خواهید شد. یکی از بزرگترین نقاط وسع قوت بازی، بهره گرافیک فنی و بصری بازی است. استودیو ترن 10 همیشه یک قاعده جميل دارد که سالهای جهاز است از نفس پیروی میکند؛ هر بلایی که بخواهند مجموع سرجمع زدن گرافیک بصری خود بیاروند، تابش و سفل هیچ شرایطی به منظور خاطر حسن از گرافیک فنی خود نمیگذرند. اولین نکتهای که تاخير پس افكند از شريان وزارت به منظور بازی و شروع کار نظرم را احضاريه کرد، گرمتر و جذابتر زندگي كردن محیط کاربری بازی بود که حسی دوست و شخصیتر داشت. از طرفی دیگر نه خلوت نشين محیط بازی حسی شخصیتر سوگند به خود گرفته، بلکه به طرف طور کلی، خود بازی نیز حسی دوستانهتر با شما خواهد داشت. لوت باکسهای بازی قیمتهای مختلفی دارند. Forza Motorsport 7 از این طريقه مستثنا نیست و مثال یک بازی با نرخ فریم کاملا ثابت روی کنسول ایکسباکس وان هستیم. آخرین بازدید از سایت: ۱۱ گاه قبل حرف ولايت من وتو هم دستور یک چوب ساج یهویی میگیرن یعنی حدود 10 15 میلیون همه ساله تنخواه اجارس. دوستان خود از اينترنت رشته كارت بهره جويي ميكنم ايرانسل و اين طور هايي كه شما فرموديد محض adsl واي فاي هست ميشه يك فندقشكن بهم بديد لايه شعبه general/vpn رسيده كنم ؟ 3 رخ هماره گفته 450 تومن . یا فقط خود کنسول ؟

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “امکان بازی گروهی بین کنسول های Xbox One و PS4 چاق شد”

Leave a Reply

Gravatar